Дочь России благодарит Президента Республики Беларусь Уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко за приглашение и торжественную встречу Нашего Уважаемого Президента Владимира Владимировича Путина. Дачка Расіі дзякуе Прэзідэнту Рэспублікі Беларусь Паважанага Аляксандра Рыгоравіча Лукашэнку за запрашэнне і ўрачыстую сустрэчу Нашага Паважанага Прэзідэнта Владіміра Владіміровіча Путіна.

Здравствуйте, Уважаемый Александр Григорьевич. Считаю своим долгом, как дочь России, поблагодарить Вас за приглашение и великолепную достойную встречу Нашего Президента, уважаемого Владимира Владимировича Путина. Я смотрела торжественную церемонию, и меня восхитил масштаб и размах, с которыми прошло приветствие нашего Уважаемого Президента в Белоруссии, что, без преувеличения и сомнения, наполнило сердца всех россиян искренней радостью!

С теплом и трепетом я вспоминаю те дни, когда мы с моим супругом впервые посетили Белоруссию в 2019 году. Минск под Вашим чутким руководством предстал перед нами Величайшей красотой и грандиозностью, что оставило в наших душах непередаваемое чувство восторга!

Хочу также поблагодарить Вас, Уважаемый Александр Григорьевич, что принимаете активное участие в вопросе мира с Украиной. Так сложилось, что я – этническая украинка, поэтому меня восхищает, как бережно Вы стремитесь наладить контакт Украины с Россией, и помочь найти тот самый волшебный ключик к взаимопониманию, который так нужен нашим народам, которые в прошлом были неразрывной дружной семьёй. Я верю и молюсь о том, чтобы Украина открылась дипломатическому диалогу, которого так ждут во всём мире. В знак признательности к Вашему труду, примите низкий поклон и пожелания Вам здоровья, вдохновения и благополучия!

Также считаю своим долгом поблагодарить Нашего Президента. Уважаемый Владимир Владимирович, мы обязаны поблагодарить Вас за неоценимый труд на Посту Главы Государства, который Вы совершаете каждый день на Благо России.

Прошу простить меня за, возможно, излишнюю красноречивость и манеры выражения благодарности, но это порыв от чистого сердца. Поэтому примите низкий поклон и пожелания всего самого доброго, чтобы у Вас были вдохновение и силы на решение столь важных мировых вопросов в диалоге с другими Странами, Государствами и Королевствами!

С искренним уважением, Марина Адут

Автоматический перевод (Аўтаматычны пераклад)

Добры дзень, Паважаны Аляксандр Рыгоравіч. Лічу сваім абавязкам, як дачка Расіі, падзякаваць Вам за запрашэнне і цудоўную дастойную сустрэчу Нашага Прэзідэнта, паважанага Владіміра Владіміровіча Путіна. Я глядзела ўрачыстую цырымонію, і мяне захапіў маштаб і размах, з якімі прайшло прывітанне нашага Паважанага Прэзідэнта ў Беларусі, што, без перабольшання і сумневы, напоўніла сэрцы ўсіх расейцаў шчырай радасцю!

З цяплом і трапятаннем я ўзгадваю тыя дні, калі мы з маім мужам упершыню наведалі Беларусь у 2019 годзе. Мінск пад Вашым чулым кіраўніцтвам паўстаў перад намі Найвялікшай прыгажосцю і грандыёзнасцю, што пакінула ў нашых душах невымоўнае пачуццё захаплення!

Хачу таксама падзякаваць Вам, Паважаны Аляксандр Рыгоравіч, што прымаеце актыўны ўдзел у пытанні міру з Украінай. Так склалася, што я – этнічная ўкраінка, таму мяне захапляе, як беражліва Вы імкнецеся наладзіць кантакт Украіны з Расіяй, і дапамагчы знайсці той самы чароўны ключык да паразумення, які так патрэбен нашым народам, якія ў мінулым былі непарыўнай дружнай сям’ёй. Я веру і малюся аб тым, каб Украіна адкрылася дыпламатычнаму дыялогу, якога так чакаюць ва ўсім свеце. У знак удзячнасці да Вашай працы, прыміце нізкі паклон і пажаданні Вам здароўя, натхнення і дабрабыту!

Таксама лічу сваім абавязкам падзякаваць Нашаму Прэзідэнту. Паважаны Владімір Владіміровіч, мы абавязаны падзякаваць Вам за неацэнную працу на Пасту Кіраўніка Дзяржавы, якую Вы здзяйсняеце кожны дзень на Балазе Расіі.

Прашу прабачыць мяне за, магчыма, залішнюю красамоўнасць і манеры выказвання падзякі, але гэта парыў ад чыстага сэрца. Таму прыміце нізкі паклон і пажаданні ўсяго самага добрага, каб у Вас былі натхненне і сілы на вырашэнне такіх важных сусветных пытанняў у дыялогу з іншымі Краінамі, Дзяржавамі і Каралеўствамі!

Са шчырай павагай, Марына Адут

Top.Mail.Ru